La Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional – Banca Mondială, la care am participat în octombrie la Wa­shing­ton DC, SUA, economiști, oameni de afaceri și bancheri din în­treaga lume au definit po­pu­lismul drept cel mai mare risc la adresa economiei mondiale în ur­mă­torul an. Principalele pe­ricole sunt Brexitul și ale­gerea lui Donald Trump ca președinte al SUA. Pro­mi­siu­nea candidatului Donald Trump de a rezilia acor­du­rile comerciale existente și de a redeschide discuții eco­nomice cu partenerii comerciali duce la incertitudine și afectează în mod ne­ga­tiv situația economică globală. Efectele sunt previzibile, reducerea activității eco­no­mi­ce, creșterea șomajului, incertitudine pe toate palierele pentru investitori, iar im­pac­tul asupra piețelor și al investițiilor nu poate fi decât unul negativ. Azi, odată cu aflarea rezultatului alegerilor din SUA, ră­mâ­ne de văzut ce va avea în comun pre­șe­dintele Trump cu candidatul Trump și cât de mult va intenționa și va putea să pu­nă în practică promisiunile periculoase pe ca­re le-a susținut în campania electorală.

Despre comerț

Donald Trump a susținut că acordurile comerciale internaționale fac rău mun­ci­to­ri­lor americani. Dacă își va susține această idee și în mandatul prezidențial, cea mai mare economie a lumii va urma un curs pro­tecționist, efectele vor fi resimțite în în­treaga lume. Acordurile comerciale in­ter­naționale au generat, până acum, creș­terea producției, au creat locuri de muncă și au scos, la nivel global, sute de milioane de oameni din sărăcie. Cu toate acestea, au existat și categorii de per­soane care au fost lăsate în urmă, în special muncitori slab calificați din sectorul industrial. Oamenii care și-au pierdut locurile de muncă sunt dezamăgiți și vulnerabili la promisiunile populiștilor, care nu re­pre­zintă soluții corecte și nu trebuie crezute. De aceea, trebuie să creăm alter­na­ti­ve, să creăm noi locuri de muncă bazate pe înaltă tehnologie și inovare.

O politică comercială protecționistă a SUA poate avea un efect de încetinire și la ni­ve­lul economiei Europei, iar angajamentul de a denunța acordurile de liber schimb a constituit o parte centrală a campaniei elec­torale a lui Donald Trump, de aici și în­gri­jo­rările de astăzi. Cu toate acestea, Uni­u­nea Europeană trebuie să continue ne­go­cie­rile cu SUA privind Par­te­ne­riatul Trans­a­tlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP). Acest parteneriat este bun pentru America așa cum este bun și pen­tru Eu­ro­pa și, de aceea, ne vom lupta pentru TTIP și vom lucra împreună cu Con­gresul Sta­te­lor Unite care, până acum, a înțeles cât de bun este comerțul pentru SUA și a susținut acordurile de liber schimb. De pe urma TTIP ar beneficia toți cetățenii americani și europeni, de vreme ce mai mult comerț înseamnă mai multă pro­duc­ție, mai multe locuri de muncă și salarii mai bune. Acest acord comercial ar re­pre­zenta un stimul pentru economie, mo­to­rul de creștere al Europei, care continuă să fa­că eforturi pen­tru a reveni la per­for­man­țele de di­na­in­te de criza din 2008. Eco­no­mia eu­ro­pea­nă este puternic dependentă de comerțul cu state din afara Europei, 14% din totalul nostru de forță de muncă de­pinde direct de performanțele co­mer­cia­le ale Uniunii Eu­ro­pene. Acest lucru în­sea­m­nă că fiecare miliard de euro din ex­por­tu­rile UE susține 14.000 de locuri de muncă. Principalii be­ne­ficiari de pe urma TTIP vor fi în­tre­pri­n­de­rile mici și mijlocii (IMM), care re­pre­zin­tă 99% din totalul afacerilor în Europa și care sunt responsabile pentru 85% din lo­cu­rile de muncă nou create în Europa de-a lungul ultimilor 5 ani. TTIP tre­buie să ga­ranteze accesul la piețe și con­diții egale pen­tru întreprinderi, nu doar prin eliminarea liniilor tarifare, ci și prin reducerea sem­ni­fi­cativă a barierelor ne­ta­ri­fare în comerț. Acestea vor crea noi opor­tunități, în spe­cial pentru IMM-urile din Europa. Trebuie să lucrăm împreună pentru a obține ceea ce ne dorim: opor­tu­nități, locuri de mun­că și creștere eco­no­mică. Întorcând acum spa­te­le TTIP și li­be­ralizării comerțului în­seam­nă să renunțăm la motorul nostru de creștere.

Acordul Economic și Comercial Cu­prin­ză­tor (CETA) dintre Uniunea Europeană și Canada a arătat că UE poate depăși di­fe­ren­țele de la nivel național și că poate reu­ni toate cele 28 de state membre într-o vo­ce comună. În acest context, crește im­por­tanța acordului cu Canada, deoarece acesta permite companiilor europene un ac­ces mai mare pe întreaga piață nord-ame­ricană. O autoizolare a economiei ame­ri­cane ar face rău SUA, ar însemna să ră­mâ­nă pe dinafară, iar președintele Trump tre­buie să înțeleagă acest lucru.

Despre piețele bursiere

Piețele vor fi foarte sensibile la ce spune pre­ședintele ales Trump, la ce persoane ale­ge aces­ta în noul său guvern și care sunt con­vin­gerile lor. De acum, toate acțiunile și de­clarațiile președintelui ales Donald Trump vor fi monitorizate îndeaproape de piețe, iar reacțiile nu vor ezita să apară. Motivul pentru care nu am avut o scădere a pie­țe­lor este că, de fapt, încă nu s-a întâmplat nimic. Însă, dacă președintele ales va tre­ce la implementarea măsurilor anunțate în campanie, rele pentru eco­no­mie, este clar că piețele vor reacționa ime­diat negativ.

Ce trebuie să facă Uniunea Europeană?

Uniunea Europeană trebuie să rămână unită, uniți suntem mai puternici în fața ame­nințărilor pe care populismul le aduce la nivel global. UE reprezintă astăzi cea mai mare economie a lumii, cu o pro­duc­ție de 17 trilioane de euro (PIB nominal), comparativ cu o producție a SUA de 16,3 tri­lioane de euro (PIB nominal). O Europă unită nu poate fi ignorată de America. Tot în interesul SUA este să consolideze le­gă­tu­rile economice cu UE, care împreună re­pre­zintă aproape 50% din PIB-ul nominal al economiei globale. Un pas înapoi ar fi un pericol și pentru cetățenii americani, pe­ricol ale cărui efecte negative le vom simți cu toții, indiferent de cât de departe suntem de Statele Unite, exact așa cum am simțit cu toții efectele crizei financiare generate de SUA în anul 2008.