Declarație comună a Biroului Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica Moldova

Comitetul parlamentar de asociere UE – Republica Moldova a avut o reuniune informală în data 10 iunie, cu scopul de a discuta impactul Covid-19 asupra Republicii Moldova, ajutorul din partea UE și asistența macrofinanciară, precum și evoluțiile politice din țară.

Reuniunea a fost coprezidată de către copreședinții Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica Moldova, deputatul european Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European, și Monica Babuc, vicepreședintă a Parlamentului Republicii Moldova, președinta Delegației Republicii Moldova. În urma discuțiilor din cadrul reuniunii, cele două delegații au făcut o declarație comună:

Pandemia Covid-19 a afectat puternic multe țări și le-a prins nepregătite, inclusiv Republica Moldova. Virusul a avut un efect tragic asupra multor familii din Republica Moldova și a afectat în mod serios economia, a dus la dispariția multor locuri de muncă și a generat un deficit al balanței comerciale. De asemenea, pandemia a luat prin surprindere domeniul sănătății subdezvoltat și fără personal suficient.

În acest context, ajutorul și asistența macrofinanciară din parte UE au venit ca un mare sprijin pentru cetățenii Republicii Moldova în aceste perioade dificile. UE a arătat încă o dată că rămâne un adevărat partener pregătit să-i ajute pe cetățenii Republicii Moldova în momente de criză. Republica Moldova rămâne, de asemenea, profund recunoscătoare în mod individual și statelor membre ale UE care au oferit sprijin, cum este cazul României.

În același timp, numărul ridicat de creșteri zilnice ale cazurilor de coronavirus în Republica Moldova constituie în continuare o mare preocupare pentru delegația Parlamentului European, în special în urma deciziei guvernului de a relaxa măsurile de carantină. Pentru a evita blocaje ulterioare, este necesar să investim în asistența medicală și să consolidăm capacitățile spitalelor. Copreședintele Siegfried Mureșan a încurajat partea moldoveană  să solicite sprijin suplimentar din partea UE și a statelor sale membre pentru a ajuta și a echipa domeniul sănătății cât mai curând posibil în lupta împotriva virusului.

UE este pregătită să ofere sprijin financiar Republicii Moldova pe baza condiționalităților convenite anterior și așteaptă să vadă Guvernul adoptând cât mai curând posibil măsurile necesare, cum ar fi legea ONG-urilor sau reforma Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a primi cea de-a doua tranșă de asistență din partea UE. În acest sens, o cooperare transparentă cu opoziția și o comunicare clară cu cetățenii vor contribui la îndeplinirea condițiilor UE.

Între timp, ambele delegații și-au exprimat disponibilitatea și deschiderea de a continua un dialog strâns între UE și Moldova în cadrul Comitetului parlamentar de asociere și de a servi în cel mai bun mod posibil cetățenii Republicii Moldova.

 

În cadrul reuniunii au fost prezenți următorii participanți:

Biroului Delegației Parlamentului European la Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica Moldova:

Siegfried Muresan, președinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul UE – Moldova.

Tatjana Zdanoka, vicepreședinta Delegației Parlamentului European la Comitetul UE – Moldova.

Ramona Strugariu, vicepreședinta Delegației Parlamentului European la Comitetul UE – Moldova.

Dragos Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova

 

Biroului Delegației Republicii Moldova la Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica Moldova:

Monica BABUC, președinta Delegației Republicii Moldova la Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica Moldova

Igor MUNTEANU, vicepreședinte al Delegației Republicii Moldova la Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica Moldova

Corneliu FURCULIȚĂ, vicepreședinte al Delegației Republicii Moldova la Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica Moldova

Igor VREMEA, președinte al Comisiei politică externă și integrare europeană în Parlamentul Republicii Moldova, membru supleant al Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica Moldova

 

 

EU-Moldova PAC Bureau joint statement

The EU-Moldova Parliamentary Association Committee held an informal bureau meeting on 10 June with the aim to discuss the impact of Covid-19 on the Republic of Moldova, the EU’s aid and macrofinancial support and the political developments in the country.

The meeting was co-chaired by the co-Presidents of the Parliamentary Association Committee EU-Moldova, Siegfried Muresan MEP, the European Parliament’s Chair of the Delegation on relations with the Republic of Moldova and Monica Babuc MP, Chairwoman of Moldova’s Delegation. Following the exchange between the two delegations, the two delegations made a joint statement:

The Covid-19 pandemic has hit hard many countries and has caught them unprepared, including the Republic of Moldova. The virus had a tragic effect on many Moldovan families and has seriously affected the economy, destroyed many jobs, and resulted in negative trade. It has also caught off guard an underdeveloped and understaffed healthcare sector.

To this extent, the EU’s aid and macrofinancial assistance came as a great support to the Moldovans in difficult times. The EU has shown once again that it remains a real partner ready to help the Moldovans in times of crisis. The Republic of Moldova also remains greatly thankful to individual EU states who provided support, such as Romania.

At the same time, the high number of daily increases of coronavirus cases in Moldova continue to be of great concern to the European Parliament’s delegation, especially following the government’s decision to ease the lockdown measures. In order to avoid further lockdowns, it is necessary to invest in healthcare and increase the capacities of the hospitals. The co-Chair Muresan has encouraged the Moldovan side to ask for and seek additional support from the EU or its member states to help and equip the healthcare sector to fight the virus as soon as possible.

The EU is ready to provide financial support to Moldova based on previously agreed conditionalities and is keen to see the government adopting as soon as possible the necessary measures, such as the NGO law or CSM reform, in order to receive the second tranche of the EU assistance. In this respect, a transparent cooperation with the opposition and clear communication to the citizens will help in the process of fulfilling the EU conditions.

In the meantime, both delegations have stated their willingness and openness to continue a close EU-Moldova dialogue within the Parliamentary Association Committee and serve in the best way possible the Moldovan citizens.

 

The following participants took part during the meeting:

European Parliament D-MD Bureau:

Siegfried Muresan, Chair of the D-MD Delegation

Tatjana Zdanoka, Vice-Chair of D-MD Delegation

Ramona Strugariu, Vice-Chair of D-MD Delegation

Dragos Tudorache, AFET Rapporteur

 

Republic of Moldovan’s Delegation Bureau:

Monica BABUC, Chairwoman of the Delegation of the Republic of Moldova to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee

Igor MUNTEANU, Vice-Chair of the Delegation of the Republic of Moldova to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee

Corneliu FURCULIȚĂ, Vice-Chair of the Delegation of the Republic of Moldova to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee

Igor VREMEA, Chairman of the Committee on Foreign Policy and European Integration in the Parliament of the Republic of Moldova, substitute member of the EU-Moldova Parliamentary Association Committee